Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi har legat efter med att skriva markavtal i uppstarten av etapp 1. Vi har tagit till oss kritiken och tagit in Reijlers till hjälp. De är redan igång med att skriva de sista avtalen i etapp 1 och därefter påbörja avtalsskrivningar i etapp 2 och etapp 5.

Just nu pågår grävning på väg 517 från Brömsebro mot Gettnabo. Vi går även med E.on i en samförläggning från Skorrö ner mot Laduryd och vidare mot Rotavik.

Vi börjar nu förbereda för första noden i Gettnabo. Vi ska börja blåsa in fiber i mitten / slutet av augusti för att Affärsverken ska kunna koppla ihop våra fibernät. Därefter kommer vi att kunna påbörja installation av första kunderna i vårt nät.

Vi har också påbörjat projektering av etapp två och fem. Beslut togs tidigare i år om att tidigarelägga utbyggnaden av fiber i etapp fem då möjlighet skapats att få anslutning från Affärsverken via Emmaboda, telestationerna har avvecklats och den mobila täckningen är dålig och i vissa fall obefintlig och det har sedan tidigare samförlagts mycket rör för fiber i samband med att elen grävts ner.

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart 2021-sommaren/hösten).
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2020/2021 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2022).
Anslutningsgrad 44 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering sommaren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 24 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023).
Anslutningsgrad 30 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klart våren /sommaren 2022).
Anslutningsgrad 44 %.

Öppen för beställningar.

Tillgång till digital infrastruktur är ett viktigt led i samhällsutvecklingen, en förutsättning för att alla ska kunna vara en del i samhället. Det är också nödvändigt för demokratin – för att kunna hålla kontakt med myndigheter och ta del av nyheter och samhällsinformation.

Genom bredband upphävs avstånden både när det gäller service, handel, utbildning, arbete, omvärldsbevakning, kultur, demokrati och den växande e-hälsan. Det finns kopplingar till ökade skatteintäkter, bättre löneutveckling och inte minst positiva miljöeffekter i form av minskat transportbehov.

Torsås kommun fattade under hösten 2019 beslut om att bygga ut fiber till kommunens alla fasta hushåll på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Satsningen som beräknas kosta 100 miljoner kronor ska vara klar 2023. Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun har påbörjats och samtidigt har medel sökt från PTS för att säkerställa utbyggnaden. Utbyggnaden sker i olika etapper.

Torsås kommun har haft som mål att 100 % av alla fasta hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till 100 Mbit bredband senast 2020. Detta mål har visat sig svårt att uppnå. Statliga medel har funnits att söka för utbyggnad på landsbygden men tillgängliga medel i förhållande till efterfrågade medel har tidigare enbart utgjort en mindre del.

Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Det innebär att det finns mycket stödmedel att ansöka om, något som Torsås kommun avser göra för att skapa bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

PTS stödmedel kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

PTS har fördelat medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed, samt är möjliga att stödfinansiera:

· Norrland: 482 706 000 kronor har utlysts

· Svealand: 558 483 000 kronor har utlysts

· Götaland: 490 811 000 kronor har utlysts

Medlen riktas systematiskt mot glesbygd då man inte kan söka stöd för byggnader inom statistisk tätort.

Sista dag för ansökan är den 9 augusti 2021.